Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN van REISBOEKHANDEL PIED À TERRE

INLEIDING

Deze leveringsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, producten, diensten, aanbiedingen en rechtsrelaties van Geografische Reisboekhandel Pied à Terre B.V. te Amsterdam. De meest recente versie van de leveringsvoorwaarden zijn raadpleegbaar op de website www.piedaterre.nl. Een papieren versie van de leveringsvoorwaarden zal op eerste verzoek worden toegestuurd. Het verzoek daartoe kan worden gedaan via het e-mailadres info@piedaterre.nl.

Artikel 1 - Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende begrippen gehanteerd:

Bedenktijd            betekent de termijn waarbinnen de klant gebruik kan
                maken van zijn of haar herroepingsrecht;

Dag              betekent een kalenderdag;

Herroepingsrecht        betekent de mogelijkheid van de klant om binnen de
                bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
                afstand;

 Klant                betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor
                doeleinden die verband houden met zijn handels-,
                bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Reisboekhandel Pied à Terre  betekent Geografische Reisboekhandel Pied à Terre
                B.V. te Amsterdam, ingeschreven in het
                handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
                nummer 34259086;

 Overeenkomst          betekent de online overeenkomst die via de webwinkel
                van Reisboekhandel Pied à Terre tussen
                Reisboekhandel Pied à Terre en de klant tot stand is
                gekomen;

Modelformulier         betekent het Europese modelformulier voor
                herroeping van een overeenkomst op afstand, die als
                bijlage 1 bij deze leveringsvoorwaarden is gevoegd;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Reisboekhandel Pied à Terre aan en elke overeenkomst van Reisboekhandel Pied à Terre met de klant.
 2. Deze leveringsvoorwaarden worden gepubliceerd op de website van Reisboekhandel Pied à Terre (www.piedaterre.nl). Zij zijn op eerste verzoek tevens verkrijgbaar in een algemeen leesbaar elektronisch formaat (PDF) dan wel in papieren vorm. Een verzoek daartoe kan worden gedaan via info@piedaterre.nl dan wel schriftelijk: Reisboekhandel Pied à Terre, Overtoom 135 H, 1054 HG Amsterdam.
 3. Toepasselijkheid van andere leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden, van wie ook afkomstig en onder welke benaming dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van een situatie zoals omschreven in lid 4 van dit artikel.
 4. Voor het geval dat naast deze leveringsvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn waarmee Reisboekhandel Pied à Terre heeft ingestemd, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te laten maken. Als Reisboekhandel Pied à Terre gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Reisboekhandel Pied à Terre niet.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg (via de webwinkel of e-mail) heeft aanvaard, bevestigt Reisboekhandel Pied à Terre langs diezelfde weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door Reisboekhandel Pied à Terre is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Reisboekhandel Pied à Terre erop toezien dat uitsluitend betalingssystemen kunnen worden gebruikt die voldoende veiligheidswaarborgen bieden.
 4. Reisboekhandel Pied à Terre kan zich – voor zover de wet dat toestaat – ervan vergewissen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, alsmede van alle omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Reisboekhandel Pied à Terre op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft Reisboekhandel Pied à Terre het recht om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Reisboekhandel Pied à Terre zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk en op toegankelijke wijze meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de Reisboekhandel Pied à Terre waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken met verwijzing naar het modelformulier, dan wel een duidelijke melding dat het herroepingsrecht in dit geval is uitgesloten;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst, met - voor zover van toepassing - de kosten van aflevering, de wijze van betaling en de wijze van aflevering.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Reisboekhandel Pied à Terre mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in:
  a. op de dag dat de klant (of een voor de klant optredende derde, niet zijnde de bezorgdienst), het product heeft ontvangen of;
  b. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: op de dag waarop de klant, of een voor hem optredende derde, het laatste product heeft ontvangen. Reisboekhandel Pied à Terre mag, mits zij de klant hierover voorafgaand aan de bestelling duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  c. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  d. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: op de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Diensten:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Reisboekhandel Pied à Terre mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd:

 1. In het geval dat Reisboekhandel Pied à Terre de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft gegeven, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. In het geval Reisboekhandel Pied à Terre de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Reisboekhandel Pied à Terre hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Reisboekhandel Pied à Terre.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een medewerker van) Reisboekhandel Pied à Terre. Dit hoeft niet als Reisboekhandel Pied à Terre heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product aantoonbaar heeft teruggezonden voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Reisboekhandel Pied à Terre verstrekte redelijke en duidelijke aanwijzingen.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Reisboekhandel Pied à Terre niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Reisboekhandel Pied à Terre aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. Reisboekhandel Pied à Terre heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.
 7. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van Reisboekhandel Pied à Terre bij herroeping

 1. Als Reisboekhandel Pied à Terre de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Reisboekhandel Pied à Terre vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten die door Reisboekhandel Pied à Terre in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de overeenkomst heeft herroepen. Tenzij Reisboekhandel Pied à Terre aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder is.
 3. Reisboekhandel Pied à Terre gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Reisboekhandel Pied à Terre de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Reisboekhandel Pied à Terre kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Reisboekhandel Pied à Terre dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  a. gepersonaliseerde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een bepaald persoon bestemd zijn;
  b. luisterboeken en andere audio-opnamen, films en andere audiovisuele opnamen en computerprogrammatuur, in het geval de verzegeling na levering van deze producten is verbroken;
  c. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 2. Reisboekhandel Pied à Terre behoudt zich het recht voor op het herroepingsrecht op specifieke, in dit artikel niet genoemde, producten uit te sluiten, mits Reisboekhandel Pied à Terre dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant schriftelijk (of digitaal) heeft medegedeeld.

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Reisboekhandel Pied à Terre producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Reisboekhandel Pied à Terre geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van een duurovereenkomst zijn alleen toegestaan indien Reisboekhandel Pied à Terre dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Reisboekhandel Pied à Terre staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Reisboekhandel Pied à Terre er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Reisboekhandel Pied à Terre, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Reisboekhandel Pied à Terre kan doen gelden.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Reisboekhandel Pied à Terre, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Reisboekhandel Pied à Terre zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de Reisboekhandel Pied à Terre kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze leveringsvoorwaarden is vermeld, zal Reisboekhandel Pied à Terre geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, echter zonder recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Reisboekhandel Pied à Terre het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Reisboekhandel Pied à Terre tot het moment van bezorging aan de klant of aan de Klant bekend gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Verwerking persoonsgegevens en vertrouwelijkheid.

 1. Op alle transacties en andere rechtshandelingen door of namens Reisboekhandel Pied à Terre, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is de door Reisboekhandel Pied à Terre opgestelde en op de website van Reisboekhandel Pied à Terre gepubliceerde privacyverklaring van toepassing. De aan de klant ter beschikking staande mogelijkheden ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant zijn in deze privacyverklaring opgenomen. In de privacyverklaring is tevens opgenomen hoe Reisboekhandel Pied à Terre omgaat met cookies.
 2. Naast de verwerking van persoonsgegevens zal Reisboekhandel Pied à Terre alle informatie afkomstig van of over de klant zoveel als mogelijk als vertrouwelijke informatie behandelen. De klant is verplicht om eventuele als gevolg van de uitvoering van een overeenkomst aan de klant beschikbaar gestelde bedrijfsinformatie eveneens vertrouwelijk te behandelen. Deze bepaling geldt niet als het informatie betreft waarvan de andere partij weet of kan vermoeden dat openbaarmaking van die informatie op geen enkele manier schadelijk kan zijn.

Artikel 14 - Betaling

 1. Betaling van de bestelling geschiedt gelijktijdig, dat wil zeggen bij de afhandeling van de online bestelling middels de aldaar aangeboden betalingsmethodes, tenzij anders is overeengekomen of uitdrukkelijk anders door Reisboekhandel Pied à Terre is aangegeven. Indien om welke reden dan ook geen uitdrukkelijk betalingstermijn is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Reisboekhandel Pied à Terre te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Reisboekhandel Pied à Terre is gewezen op de te late betaling en Reisboekhandel Pied à Terre de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Reisboekhandel Pied à Terre gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Reisboekhandel Pied à Terre kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de afhandeling van een bestelling, de uitvoering van een overeenkomst of over gebreken aan een product, moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen bekwame tijd nadat het feit dat aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Reisboekhandel Pied à Terre.
 2. Bij Reisboekhandel Pied à Terre ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan zal Reisboekhandel Pied à Terre dit de klant binnen uiterlijk 14 dagen melden.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Reisboekhandel Pied à Terre en de klant waarop deze leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze leveringsvoorwaarden niet geldig blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld op 25 juli 2018 en zijn in werking getreden op 24 september 2018.

Liefde voor reizen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en mis niets van onze activiteiten, nieuwe artikelen en aanbiedingen.