Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING van REISBOEKHANDEL PIED À TERRE

 1. INLEIDING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle informatie, producten en diensten van Geografische Reisboekhandel Pied à Terre B.V. (hierna: Reisboekhandel Pied à Terre), gevestigd aan de Overtoom 135 H, 1054 HG Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer 34259086.

Reisboekhandel Pied à Terre respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van haar winkel, webwinkel en website www.piedaterre.nl. Reisboekhandel Pied à Terre verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, relaties en derden. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen en waarom wij dat doen. Ook leggen wij uit hoe wij omgaan met cookies.

Deze Privacyverklaring wordt indien nodig gewijzigd en aangepast aan de actualiteit. De laatste versie wordt altijd gepubliceerd op de website van Reisboekhandel Pied à Terre en geldt vanaf de dag van publicatie. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring af en toe weer door te lezen.  

 1. BEGRIPPEN

Voor een goed begrip van deze Privacyverklaring is het handig om een aantal begrippen te kennen:

Wat zijn “persoonsgegevens”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon is of kan worden geïdentificeerd. Er is een onderscheid tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens, gegevens over het seksuele leven en strafrechtelijke gegevens. Alle andere gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon zijn algemene persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zullen we al deze persoonsgegevens kortweg aanduiden als “Persoonsgegevens”.

Wat is “verwerking” van persoonsgegevens?

Onder “verwerking van persoonsgegevens” wordt verstaan iedere handeling, geautomatiseerd of niet, die wordt verricht met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Al deze handelingen worden in deze Privacyverklaring aangeduid als “verwerken” of “ gebruiken”.

Wat is een “betrokkene”?

Een betrokkene is de natuurlijke persoon wiens gegevens het betreft. In deze Privacyverklaring wordt deze persoon verder aangeduid als “de klant” ,“u”, of “uw”.

Wat is een “verwerkingsverantwoordelijke”?

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bedrijf, organisatie of instelling) die het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. In deze Privacyverklaring is dat Geografische Reisboekhandel Pied à Terre B.V. te Amsterdam (hierna: “Reisboekhandel Pied à Terre”, “wij”, “ons/onze”).

Wat is een “verwerker”?

De verwerker is de partij die in opdracht en op aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Wat betekent “AVG”?

AVG betekent “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, de Europese verordening van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het bezoeken en/of gebruiken van onze winkel, website en webwinkel verwerken wij bepaalde gegevens van u, waaronder persoonsgegevens. In de meeste gevallen betreft het persoonsgegevens die u zelf aan ons ter beschikking heeft gesteld; in een enkel geval zijn ze afkomstig van een derde en is bij verschaffing van de persoonsgegevens duidelijk dat de bedoeling is dat deze persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Deze gegevens hebben voornamelijk dan wel uitsluitend te maken met u als klant van Reisboekhandel Pied à Terre. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: geslacht, voornamen, achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en gegevens noodzakelijk voor facturering. Indien de klant dat heeft aangegeven (bijvoorbeeld doordat een bestelling op naam van een bedrijf is gedaan), dan verwerken wij bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam en –adres, functie binnen het bedrijf, telefoonnummers en –emailadressen, betalingsgegevens).

Een klant kan ook een eigen account op de website van Reisboekhandel Pied à Terre kan aanmaken. De klant kan op ieder moment zijn of haar account zelf zijn of haar gegevens wijzigen of het account wissen.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.  

Ook verwerken wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld van personen met wie wij geregeld samenwerken.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

(Web)winkel

U kunt alleen maar gebruik maken van onze (web)winkel als u zich heeft geregistreerd. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens en de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u zich niet telkens opnieuw hoeft te registreren als u gebruik maakt van onze (web)winkel, wij op deze manier uw bestelling snel kunnen afhandelen en contact met u kunnen opnemen om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die u met ons gesloten heeft (bestelling of anderszins).

Nieuwsbrief

Wij versturen u alleen nieuwsbrieven als u van tevoren heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kunt op ieder moment aangeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen door te klikken op “afmelden”. U kunt dit ook per e-mail doorgeven: nieuwsbrief@piedaterre.nl.

Reclame

Om onze klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten die interessant zijn of van belang kunnen zijn voor onze klanten, kunnen wij u hierover per e-mail informeren via het door u opgegeven e-mailadres. Wij doen dat alleen nadat u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

Publicatie

Onze website biedt de bezoeker (in een later stadium) de mogelijkheid om reviews te geven over publicaties. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt wordt de door u opgegeven naam of alias bij deze review geplaatst en openbaar gemaakt.

Contact

Wij kunnen uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om contact met u op te nemen om u of vragen te stellen over uw bestelling dan wel u daarover te informeren. Wij zullen uw e-mailadres of telefoonnummer niet gebruiken om u ongevraagd te informeren of diensten aan te bieden, tenzij u heeft aangegeven dat u per e-mail onze nieuwsbrief en/of reclame wenst te ontvangen (zie: Nieuwsbrief en Reclame).

Klantvoordelen

De persoonsgegevens kunnen daarnaast worden gebruikt voor het geven van bepaalde klantvoordelen, zoals kortingen of voorinschrijvingen op publicaties.

Is dit gebruik rechtmatig?

Ja, dit is rechtmatig. De AVG geeft verschillende gronden voor rechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Voor zover relevant zijn dit:

 • De klant heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst;
 • Er is een wettelijke verplichting voor het gebruiken van persoonsgegevens;
 • Wij – of een derde partij met wie wij samenwerken – heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te gebruiken.

In ons geval geldt dat wij in vrijwel alle gevallen toestemming van u hebben gekregen om de persoonsgegevens te verwerken. Reisboekhandel Pied à Terre verwerkt in de regel geen persoonsgegevens van een klant die niet afkomstig zijn van de klant zelf.

Daarnaast geldt dat er bij bestellingen sprake is van een overeenkomst, waarbij wij de gegevens nodig hebben om de bestelling af te handelen. Dit geldt ook in het geval dat iemand anders de bestelling heeft gedaan en daarbij uw persoonsgegevens heeft opgegeven (bijvoorbeeld omdat het een cadeau is). Ook dan zijn de persoonsgegevens noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Tot slot hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken, namelijk het onder de aandacht brengen van onze producten en diensten. Dat doet wij op allerlei manieren, onder andere door u op de hoogte stellen van onderwerpen die voor u als  klant interessant of van belang kunnen zijn. U kunt te allen tijde aangeven hier geen prijs (meer) op te stellen.

 1. MINIMALE GEGEVENSVERWERKING, JUISTHEID EN OPSLAGBEPERKING

Reisboekhandel Pied à Terre houdt zich aan de vereisten van minimale gegevensverwerking, juistheid en opslagbeperking. Reisboekhandel Pied à Terre verwerkt alleen persoonsgegevens die van belang zijn voor de door Reisboekhandel Pied à Terre vooromschreven doeleinden. Gegevens die geen betrekking hebben op u als klant van Reisboekhandel Pied à Terre worden niet verwerkt.

Daarnaast zorgt Reisboekhandel Pied à Terre ervoor dat de persoonsgegevens regelmatig worden geactualiseerd, bijvoorbeeld wanneer u aangeeft dat er een wijziging heeft plaatsgevonden (zoals een nieuw adres, e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeningnummer).

De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden in ieder geval bewaard voor de duur van vijf jaar. Reisboekhandel Pied à Terre heeft hiervoor gekozen omdat de ervaring leert dat klanten binnen deze periode dikwijls een nieuwe bestelling doen, informatie vragen of zich opnieuw aanmelden voor onze Nieuwsbrief. Indien na verloop van vijf jaar de persoonsgegevens ongebruikt zijn gebleven worden zij gewist. Als u wenst dat uw persoonsgegevens eerder worden gewist, dan kunt u daarover contact met ons opnemen (zie hieronder).

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld op grond van fiscale of sociale verzekeringswetgeving, dan houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

 1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden door ons niet gedeeld met derden, behalve in de onderstaande gevallen:

Het kan zo zijn dat het delen van persoonsgegevens met een derde partij noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten (bijvoorbeeld de leverancier van het door u bestelde product), dan stellen wij uitsluitend de persoonsgegevens ter beschikking die nodig zijn voor dat doel.

Om onze diensten te kunnen leveren werken wij ook samen met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen bedrijven zijn die bepaalde software leveren (zoals klantenadministratie, financiële administratie, hostingbedrijf voor onze website) of bedrijven die wij hebben gevraagd om een gepersonaliseerd product te maken. Met al deze bedrijven hebben wij zgn. verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin uitdrukkelijk is omschreven op welke wijze en voor welke doelen deze verwerkers de persoonsgegevens mogen verwerken.

Op onze website staan buttons van Facebook en Twitter, die u in staat stellen om informatie van onze website te delen. Door op deze buttons te klikken worden er bestanden van deze sociale media zelf geactiveerd, waarmee deze sociale media informatie kunnen verzamelen over onder meer de pagina’s die u bezoekt en het IP adres van waaruit u de button activeert. Wij wijzen u erop dat u met het gebruik van deze mogelijkheden in een andere internetomgeving terechtkomt, namelijk die van het betreffende sociale media platform zelf. Hierop zijn dan ook de gebruiksvoorwaarden en privacy verklaringen van deze sociale media van toepassing. Wij raden u aan deze door te nemen voordat u ze gebruikt.

 1. COOKIES

Cookies zijn kleine digitale bestanden die, op het moment dat u onze website bezoekt of gebruikt, op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze bestandjes worden gebruikt om een volgend bezoek aan of gebruik van de website te vergemakkelijken of informatie over het bezoek op te slaan.

Er zijn verschillende soorten cookies, namelijk functionele cookies, analytische cookies en marketing cookies.  Functionele cookies zijn cookies die het gebruik van de website vergemakkelijken. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Analytische cookies zijn cookies die het bezoek aan en het gebruik van onze website kunnen analysen en ons op die manier van informatie kunnen voorzien om onze website te verbeteren. Met analytische cookies worden slechts in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt. Reisboekhandel Pied à Terre gebruikt geen marketing cookies (dat zijn cookies die het surfgedrag van bezoekers op individueel niveau vast te leggen en zodoende gerichte informatie naar de bezoeker te kunnen sturen).

U kunt de instellingen van uw browser zo wijzigen dat u geen cookies meer ontvangt. Instructies voor het wijzigen van uw browser-instellingen zijn meestal te vinden onder de button “Help” in de menubalk van de browser. Wij wijzen u er wel op dat het uitschakelen van cookies invloed kan hebben op de functionaliteiten van onze webwinkel, zoals het bestelproces.

Reisboekhandel Pied à Terre maakt gebruikt van Google Analytics, een applicatie van Google die het gebruik van onze website analyseert. Wij hebben dit programma zo ingesteld dat de informatie die Google Analytics verzamelt zoveel als mogelijk wordt geanonimiseerd. Wij hebben Google geen toestemming gegeven deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken of met anderen te delen. Om aan te geven dat Google zich houdt aan de AVG standaarden heeft Google zich gecertificeerd bij het Privacy Shield Framework te Washington. Voor meer informatie, zie: https://www.privacyshield.gov/list.

 1. VEILIGHEID

We spannen ons in ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens accuraat en actueel is. Buiten de medewerkers van Reisboekhandel Pied à Terre heeft slechts een beperkt aantal personen dat het systeem voor ons onderhoudt toegang tot het systeem. De website is beveiligd met een SSL certificaat (HTTPS), zodat de datastroom tussen browser en server niet leesbaar is voor anderen.

 1. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als de persoon wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heeft u op grond van de AVG de  volgende rechten:

 1. het recht om te worden geïnformeerd wat er met uw persoonsgegevens gebeurt (zoals wordt gedaan in deze Privacyverklaring);
 2. het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 3. het recht om te weten met wie wij welke persoonsgegevens van u delen (zoals in deze Privacyverklaring is aangegeven);
 4. het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze niet juist, niet volledig of niet actueel zijn;
 5. het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken;
 6. het recht om uw data rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits dit technisch haalbaar is;
 7. het recht om uw data te laten wissen (“vergeetrecht”).

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via privacy@piedaterre.nl. Reisboekhandel Pied à Terre behoudt zich het recht voor u om nadere identificatie te vragen om te verifiëren dat het verzoek de juiste persoon betreft. De informatie die u wenst zal door ons in een gangbaar elektronisch formaat aan u ter beschikking worden gesteld.

 1. KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@piedaterre.nl. Wij proberen u dan zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de wijze waarop wij uw vraag of klacht hebben afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer +00 31 70 8888 500 of via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

______________

Deze privacyverklaring is laatstelijk vastgesteld op 25 juli 2018.

 

Liefde voor reizen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en mis niets van onze activiteiten, nieuwe artikelen en aanbiedingen.